วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เเละ องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดการประชุมเตรียมงาน "สมัชชาการเผยเเผ่พระพุทธศาสนาเเห่งชาติ ครั้งที่ ๑" ณ ห้องประชุม ๕.๑ อาคารสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โดยมี พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในที่ประชุม

พร้อมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ สำนักงานพระพุทธศาสนาเเห่งชาติ กรมการศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้แทน สนช. อดีตวุฒิสมาชิกด้านพระพุทธศาสนา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้แทนกองงานในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้แทนองค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย (อพท ๕๖) เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้แทนภาคสื่อสารมวลชน นักยุทธศาสตร์ นักสมัชชา เข้าร่วมประชุมในการประชุมเตรียมการในครั้งนี้

การจัดงานสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้จะมีขึ้นในช่วงเทศกาลอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมกันยกร่างปฏิญญาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันระหว่างองค์กรที่มีส่วนร่วม และส่งมอบต่อให้กับรัฐบาล โดยจะมีการจัดสัมมนาย่อยอีกครั้ง ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นี้

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย

ผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียน

พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย กล่าวเปิดการประชุม

พระเทพวิสุทธิกวี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาเเห่งชาติ

พระครูปลัดกวีวัฒน์ (ธีรวิทย์) เลขานุการโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

Timber by EMSIEN-3 LTD